// گزیده های معارفی / روایت

قبول نشدن صدقه از مال حرام

عنوان قبول نشدن صدقه از مال حرام
حديث مَثَلُ الّذي يُصيبُ المالَ مِنْ الحَرامِ ثُمَّ يَتَصدَّقُ بِهِ لَم يَقبَلِ اللهُ منه اِلاّ كما يَتَقَبَّلُ مِن الزّانِيَّةِ التي تُؤتي ثُمَّ تَصَدَّقَ بِه عَلي المَرضي.
ترجمه مثل كسي كه مال حرامي به دست آورد، سپس از آن صدقه دهد. خداوند از او نپذيرد، مگر همان‌گونه كه از زن بدكاره‌اي كه زنا دهد و آنگاه درآمد آن را به بيماران صدقه دهد.
پيامها
ـ هيچ‌گاه نمي‌توان با امر بد و زشت به امر خوب و نيكو دست يافت.
ـ حتي به نيت خيرخواهي هم نمي‌توان گناه كرد.
ـ گناه در هر حال بد است، حتي به نيت خيرخواهي.
ـ هدف هرگز توجيه‌كننده وسيله نيست، پس به وسيله گناه نمي‌توان به هدف ثواب دست يافت. 
گويندهپيامبر اكرم(ص)
منبعكنزالعمال
نويسندهعلاءالدين هندي
ناشراحياء التراث
محل چاپبيروت
صفحهح 9262

/// آخرین گزیده‌ها