// گزیده های معارفی / داستان

تأثير نارضانتي و انفاق و صدقه والدين در عذاب و رستگاري انسان

عنوانتأثير نارضانتي و انفاق و صدقه والدين در عذاب و رستگاري انسان
خلاصهجواني پس از مرگ در عالم رؤيا سبب رستگاري خود را احسان و نيكي مادرش نسبت به خود بيان مي‌كند.
حكايتشخص مؤمني در قبرستان ماند و چون نيمه شب شد، ديد كه اموات همه سر از قبر بيرون آورده از براي هر يك چراغي و طبقي پر از نعمت‌هاي رنگارنگ حاضر شد. سپس هر يك چراغ و طبق خود را گرفته، خوشحال به منزل خود رفتند، مگر جواني كه اندوهگين بود و در تاريكي گور سر فرو برده بود. گفت: پيش او رفته، گفتم: تو را چه حالت است؟ گفت: مي‌بيني! گفتم: مگر كسي را نداري؟ گفت: مادر پيري دارم، ولي به من در خشم است و در فلان محله و فلان خانه نشسته است. سلام مرا به او برسان و بگو: اي مادر! در تاريكي قبر و عذاب، صورتم تغيير كرده و عاجز و ذليل شده‌ام، بر من رحم كن و از براي من چيزي صدقه كن. چون صبح شد به جست‌وجوي مادر او رفتم و كيفيت حال را به مادر گفتم. سلام را به وي رسانيدم، مادرش گريست و كيسه زري پيش من آورد و گفت: به نيت فرزندم اينها را صدقه ده، چنان كردم. شب ديگر او را خوشحال ديدم. آن جوان گفت: مادرم را بگو: مرا رحم كردي خدا بر تو رحم كند. مرا از عذاب نجات دادي خدا تو را از عذاب نجات دهد.
پيامها1. رضايت پدر و مادر باعث عاقبت به خيري انسان است. 2. رضايت پدر و مادر رضايت خداوند است.
منبعمردگان با ما سخن مي‌گويند
نويسندهمحمد الرضي الرضوي
مترجم/مصححسيد جواد شرافت
ناشرمكتبه النجاح
محل چاپتهران
نوبت چاپاول
جلد1
صفحه238 و 239

/// آخرین گزیده‌ها