// گزیده های معارفی / داستان

اهميت نماز اول وقت

عنواناهميت نماز اول وقت
خلاصهدختر امام مي‌گويد: يك روز در خواندن نماز اول وقت كوتاهي كردم. امام فرمود: معني سبك شمردن نماز و اهمال در آن اين است كه نماز را سر وقت نخواني، نه اينكه گاهي بخواني و گاهي نخواني.
حكايتزهرا مصطفوي مي‌گويد: يك شب ساعت هفت به منزل امام رسيدم و پس از شنيدن خلاصه اخبار، با عجله گفتم بروم نماز بخوانم. وقتي نمازم را خواندم و خدمت امام برگشتم، آقا گفتند: من احساس مي‌كنم اگر مطلبي را به تو نگويم و تذكر ندهم مسئول هستم. سپس گفت: شما چرا اين‌قدر در نمازت اهمال مي‌كني؟ گفتم: من دانشكده علوم بودم. از آنجا هم جاي ديگري رفتم و از آنجا به منزل آمدم. امام گفت: نه، برنامه‌ات را طوري تنظيم كن كه نمازت در اول وقت باشد. نماز ستون دين است و اگر نماز نزد خداوند قبول نشود هيچ عبادت ديگري هم قبول نمي‌شود. من گفتم: خداوند وقت وسيعي براي خواندن نماز قرار داده است، پس ما نبايد خودمان آن وقت را محدود كنيم. من فكر مي‌كردم اهمال در نماز اين است كه گاهي بخوانيم و گاهي نخوانيم، نه اينكه نماز را در اول وقت نخوانيم. ولي امام گفت: خير، بزرگ شمردن نماز به اين است كه شما هركجا هستيد نماز را اول وقت بخوانيد. سپس از فردي نام برد كه اسمش در خاطرم نيست. آقا گفت: وي اگر در خيابان راه مي‌رفت و صداي اذان را مي‌شنيد، از ماشين پياده مي‌شد و كنار خيابان نمازش را مي‌خواند.
پيامها1. هيچ دليلي نمي‌تواند نماز اول وقت را عقب اندازد. 2. بايد كارها را طوري تنظيم كرد كه هميشه نماز در اول وقت اقامه شود.
منبعبرداشت‌هايي از سيره امام خميني(ره)
نويسندهغلام‌علي رجايي
ناشرعروج
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد3
صفحه68

/// آخرین گزیده‌ها