// گزیده های معارفی / داستان

بي‌ارزش بودن حكومت از نظر امام علي(ع)

عنوانبي‌ارزش بودن حكومت از نظر امام علي(ع)
خلاصهعلي(ع) خلافت را كم ارزش‌تر از كفش وصله‌دار كهنه مي‌داشت و تنها به خاطر اجراي عدالت، آن را پذيرفت.
حكايتابن عباس در دوران خلافت علي(ع) بر آن حضرت وارد شد. مي‌گويد: علي(ع) نشسته بود و كفشي را وصله مي‌زد كه ديگر جاي وصله نداشت. وصله روي وصله قرار داشت. ابن عباس مي‌گويد: با تعجب به اين كفش نگاه مي‌كردم، حضرت رو به من كرد و فرمود: اي ابن عباس! قيمت اين كفش چقدر است؟ گفتم: هيچ!‌
امام فرمود: حكومت بر شما، براي من از ارزش اين كفش كمتر است. اما بدان به اين دليل قبول كردم كه به وسيله آن عدالتي را اجرا كنم و حقي را به صاحب حق برسانم يا باطلي را از ميان بردارم.
حافظ اگر قدم زني در ره خاندان به صدق * بدرقه رهت شد همت شحنه نجف
پيامها1. حضرت علي(ع) براي اجراي حق و از بين بردن باطل، حكومت بر مردم را پذيرفت، وگرنه حكومت از ديدگاه ايشان بسيار بي‌ارزش بود. 2. از ديدگاه علي(ع) دنيا ارزش ذاتي ندارد و اشتغال به امور دنيوي،‌ در صورتي‌كه در جهت آباد ساختن آخرت و كسب رضاي خدا باشد ارزشمند است.
صفحه138

/// آخرین گزیده‌ها