// گزیده های معارفی / روایت

عوامل فروپاشي حكومت

عنوان عوامل فروپاشي حكومت
حديث مَن جارَ في سُلطانِهِ و أكثَرَ عُدوانَهُ، هَدَمَ اللهُ بُنيانَهُ و هَدَّ أركانَهُ.
ترجمه هركه در حكومتش ستم كند و تجاوزگري اش فزوني گيرد، خداوند، بنيانش را ويران مي كند و پايه هايش را درهم مي كوبد.
گويندهامام علي عليه السّلام
منبعغرر الحكم و درر الكلم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
مترجم/مصححتحقيق جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوم
صفحهح8914

/// آخرین گزیده‌ها