// گزیده های معارفی / داستان

هدف از خلقت جهنم

عنوانهدف از خلقت جهنم
خلاصهخداي متعال با امر به حضرت موسي(ع) به كشت گندم، دليل سوزاندن برخي انسان‌هاي در جهنم را بي‌فايدگي عمرشان در طاعات (همانند برخي گندم‌هاي خراب و بي فايده) معرفي فرمود.
حكايتموسي(ع) عرض كرد: خدايا، خلقي را مي‌آفريني، آن گاه با اينكه بندگان تو هستند، در آتش جهنم مي‌سوزاني؟ وحي آمد: اي موسي، به كشت (گندم) بپرداز.موسي اطاعت كرد.خطاب آمد: اكنون آن را درو كن. درو كرد. فرمود: گندم‌ها را در كيسه كن. موسي همين كار را كرد. فرمود: مبادا چيزي از آن جدا كني. اطاعت كرد. فرمود: ولي چرا مقداري از محصول را كنار زدي؟ عرض كرد: كم است و به درد نخور. فرمود: بندگاني هم كه در آتش جهنم عذاب مي‌شوند، از اين گونه‌اند.(1)
پاورقي1. حلية الاوليا، ج 4، صص 360 و 286؛ قصص مثنوي، ص 150.
منبعاحاديث و قصص مثنوي
صفحه405

/// آخرین گزیده‌ها