// گزیده های معارفی / داستان

بي تابي در مرگ فرزند

عنوانبي تابي در مرگ فرزند
خلاصهپسر يكي از ياران امام صادق(ع) از دنيا رفت و او خيلي ناراحت بود. امام فرمود: سه چيز براي پسرت وجود دارد: شهادت به توحيد، رحمت خدا، شفاعت رسول خدا(ص).
حكايتپسر يكي از ياران امام صادق(ع) از دنيا رفت. حضرت او را تسليت داد و فرمود: خدا براي تو بهتر از فرزندت باشد و پاداشي كه خدا به تو مي دهد، براي تو بهتر از فرزندت است. پس از مدتي به حضرت خبر رسيد آن شخص هنوز هم بي تابي مي كند. حضرت نزد او رفته و فرمود: پيامبر(ص) هم از دنيا رفت. آيا از سرگذشت او درس نمي گيري؟ (و نمي فهمي كه همه بايد بميرند؟) آن مرد گفت: پسرم هنوز جوان (و كوچك) بود، از اين رو من ناراحت هستم. حضرت فرمود: سه چيز براي پسرت وجود دارد: شهادت به توحيد، رحمت خدا و شفاعت رسول خدا(ص).
شخصيت1
راوي0
راوي0

/// آخرین گزیده‌ها