// گزیده های معارفی / سیره

يونس بن عبدالرحمان از ياران امام كاظم(ع)

عنوانيونس بن عبدالرحمان از ياران امام كاظم(ع)
سيرهيونس بن عبدالرحمان از ياران نزديك و باوفاي امام كاظم(ع) و از برگزيدگان ايشان بود و در دوران حكومت هشام بن عبدالملك به دنيا آمد. او امام صادق(ع) را هم ديده است، ولي از ايشان چيزي روايت نكرده است.(1)
شيخ طوسي در كتاب خود، الفهرست مي‌گويد: تأليفات يونس بن عبدالرحمان به بيش از سي كتاب در موضوعات گوناگون مي‌رسد. يونس بخشي از زندگي امام رضا(ع) را نيز درك كرد. امام رضا درباره‌اش فرموده‌ است: يونس بن عبدالرحمان سلمان فارسي زمان خويش است.
و عزيز الله عطاردي در كتاب مسند او را از اهل ثقه، مورد اعتماد فقها، دانشمند و راوي حديث معرفي مي‌كند و در جايي ديگر آورده است: او چون پيوسته در مسير حق بود مال زيادي را به او مي‌بخشيدند ولي او از قبول آنها خودداري مي‌كرد. روزي يكي از ياران امام رضا(ع) به ايشان مي‌فرمايد: يابن رسول الله من هميشه توفيق ديدار شما را ندارم در آن موقع تعاليم ديني خود را از چه كسي بياموزم؟ امام(ع) فرمودند: «خذ من يونس» از يونس بپرس.(2) اين شخصيت بارز و جليل القدر كه راوي حديث از امام موسي كاظم و امام رضا(ع) بوده، در علم كلام هم داراي تأليفات و نظرياتي است كه نشان دهنده دانش وسيع و قدرت انديشه اوست. در شرح حالش آمده است كه روزانه چهل تن از برادران مومن خود را زيارت مي‌كرد و به خانه بازمي‌گشت و جز براي نماز و غذا و قضاي حاجت دست از تأليف نمي‌كشيد.
پاورقي
منبعزندگي دوازده امام(ع)
نويسندههاشم معروف الحسيني
مترجم/مصححمحمد رخشنده
ناشراميركبير
محل چاپتهران
سال چاپ1376
نوبت چاپسوم
جلد2
صفحه327

/// آخرین گزیده‌ها