// گزیده های معارفی / سیره

دلايل امام كاظم(ع) براي اثبات نسبت خود با پيامبر(ص)

عنواندلايل امام كاظم(ع) براي اثبات نسبت خود با پيامبر(ص)
سيرهروزي هارون الرشيد به امام كاظم(ع) گفت: شما در بين عام و خاص روا دانسته‌ايد تا شما را به رسول خدا نسبت دهند و مي‌گوييد ما پسر پيامبر(ص) هستيم، با اينكه پيامبر پسر نداشت تا نسل او از آن ناحيه ادامه يابد و ادامه نسل نيز از ناحيه پسر است نه دختر و شما اولاد دختر او هستيد، پس پسر پيغمبر نيستيد. امام كاظم(ع) فرمود: اگر پيامبر هم‌اكنون حاضر شود و از دختر تو خواستگاري كند آيا به او جواب مثبت مي‌دهي؟ گفت: عجبا! چرا جواب مثبت ندهم؟ بلكه بر اين وصلت بر عرب و عجم افتخار مي‌كنم. فرمود: ولي پيامبر(ص) از دختر من خواستگاري نمي‌كند و براي من روا نيست كه دخترم را همسر او گردانم؛ زيرا پيامبر(ص) باعث تولد من شده است ولي باعث تولد تو نشده است. هارون گفت: اكنون سوال من اين است كه چرا شما مي‌گوييد از ذريه پيامبر هستيد با اينكه پيامبر نسلي نداشت. نسل از ناحيه پسر است و شما از نسل دختر پيامبر هستيد. فرمود: خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «و از دودمان ابراهيم، داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون هستند. اين چنين نيكوكاران را پاداش مي‌دهيم. و همچنين زكريا و يحيي و عيسي و الياس، و هر كدام از صالحان بودند». (انعام: 84 و 85)
بنابراين خداوند در آيه مذكور عيسي را به ذريه پيامبران از طريق مادرش مريم ملحق نموده است. همچنين ما از طريق مادرمان فاطمه(س)، به ذريه پيامبر اكرم(ص) پيوسته‌ايم. آيا بر دليل بيفزايم؟ گفت: بيفزا. فرمود: خداوند در مورد ماجراي مباهله مي‌فرمايد: «هرگاه بعد از علم و دانشي كه (درباره مسيح) به تو رسيد (باز) كساني با تو به محاجه و ستيز برخيزند، به آنها بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت مي‌كنيم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خود را دعوت مي‌كنيم، شما نيز زنان خود را. ما از نفوس خود دعوت مي‌كنيم شما نيز از نفوس خود. آن‌گاه مباهله مي‌كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار مي‌دهيم.» (آل عمران: 61)
هيچ‌كس ادعا ننموده كه پيامبر هنگام مباهله كسي جز علي، فاطمه، حسن و حسين(ع) را آورده باشد. از اين ماجرا استفاده مي‌شود كه منظور از نفوس خود، علي(ع) است و منظور از پسران ما، حسن و حسين(ع) مي‌باشند كه خداوند آنها را پسران رسول خدا(ص) خوانده است.
هارون دليل روشن امام كاظم(ع) را پذيرفت و گفت: احسنت بر تو اي موسي!(1)
پاورقي
منبعنگاهي بر زندگاني امام كاظم(ع)
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشرسازمان عقيدتي و سياسي ارتش
صفحه75 ـ 78

/// آخرین گزیده‌ها