// گزیده های معارفی / سیره

معرفي چند تن از اصحاب امام رضا(ع)

عنوانمعرفي چند تن از اصحاب امام رضا(ع)
سيرهدر كتاب‌هاي تاريخي، رجال و تراجم، اصحاب بسياري براي حضرت رضا(ع) ذكر كرده‌اند كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
1. محمد بن ابي عمير ازدي؛ وي از راويان مورد اعتماد و اصحاب حضرت موسي بن جعفر و حضرت رضا و جواد(ع) است. خانه‌اش محل رفت و آمد شيعيان بود. وي در بغداد سكونت داشت و نزد شيعه و اهل تسنن، محترم و منزلتي عظيم داشت. هارون الرشيد وي را به سبب نپذيرفتن منصب قضاوت و نشان ندادن محل شيعيان حبس نموده، مكر و شكنجه نمود و چهار سال در زمان هارون در زندان بود.
ابن ابي عمير، تأليفات فراواني داشته است، چنان‌كه كتاب‌هاي وي را 94 جلد نوشته‌اند. از آن جا كه مدت حبس وي طولاني شد، خواهرش از ترس، كتاب‌هاي او را در محلي مدفون ساخت كه به واسطه رطوبت با آب باران، از بين رفت. ازاين‌رو، پس از آزادي از زندان، چون سندهاي رواياتي را كه با واسطه از ائمه نقل كرده بود فراموش نموده بود، آنها را با حذف سند روايت مي‌نمود. وي به سال 217 هـ.ق وفات يافت.
2. موسي بن قاسم بجلي؛ كوفي وي از اصحاب حضرت رضا و جوادالائمه(ع) است. در كتاب فهرست شيخ طوسي، تعداد كتاب‌هاي وي سي كتاب ذكر شده است.
3. معاوية بن حُكيم؛ وي از ثقات و بزرگان اصحاب حضرت رضا(ع) است. وي كتاب‌هايي تأليف كرده كه برخي از آنها چنين است: كتاب الطلاق، كتاب الفرائض و ...
4. يعقوب بن يزيد انباري؛ وي از اصحاب مورد اعتماد حضرت رضا(ع) است. از آن جا كه شغل وي كتابت بوده به او لقب كاتب داده‌اند.
منبعچهل حديث حضرت رضا(ع)
نويسندهكاظم مدير شانه‌چي
ناشرآستان قدس رضوي
سال چاپ1371
صفحه59

/// آخرین گزیده‌ها