// گزیده های معارفی / سیره

سفارش ابوطالب(ع) به قريش درباره پيامبر(ص)

عنوانسفارش ابوطالب(ع) به قريش درباره پيامبر(ص)
سيرهاز مقاتل گزارش كرده‌اند كه چون قريش ديدند كه كار پيامبر(ص) بالا گرفته، گفتند: نمي‌بينيم كه محمد جز بر خودبيني خويش بيفزايد و راستي را، كه او جز مردي جادوگر يا ديوانه نيست پس با هم پيمان بستند كه چون ابوطالب(ع) بميرد همه عشاير را براي كشتن او هم داستان كنند. اين گزارش به ابوطالب برسيد پس هاشميان و هم پيمانان ايشان از قريش را گرد آورد و سفارش پيامبر(ص) را به ايشان كرد و گفت هر چه اين برادرزاده‌ام مي‌گويد، پدران و دانشوران ما گزارش آن را داده‌اند، و راستي كه محمد(ص) پيامبري راستگو درستكار و سخنگو است و برترين شخصيت را دارد و جايگاه او نزد پروردگارش برترين پايگاه است، دعوت او را بپذيريد و بر ياري‌اش همداستان شويد و از پيرامون حريم او دشمنش را با تير بزنيد؛ زيرا او ـ تا پايان روزگار ـ سرافرازي جاودانه شما است. سپس آغاز به گفتن اين سروده‌ها كرد:
«به ياري روياروي پيامبر نيكو سفارش مي‌كنم
فرزندم علي(ع) و نيز آن عموي نيكو، عباس را
و نيز حمزه، آن شيري را كه از تاخت بردن او مي‌ترسند
و نيز جعفر را تا گزند مردم را از او به دور دارند
و همه هاشميان را سفارش به ياري او مي‌كنم
كه براي اين پيكار با توده، جنگ آزموده‌هايي را به كار گيرند.
اي فداي شما باد مادرم و همه زادگانش!
شما در ياري احمد و در پيش‌آمدهاي هراس انگيز، همچون سپرها باشيد
از هر شمشيري ياري بخواهيد كه روي آن صيقل يافته
و در تاريكي شب، ‌گمان بري كه چراغ است.»
منبعالغدير
نويسندهعلامه اميني
مترجم/مصححاكبر ثبوت
ناشربعثت
سال چاپ1369
جلد14
صفحه345 ـ 365

/// آخرین گزیده‌ها