// گزیده های معارفی / سیره

آگاهي محمد بن عثمان(نايب دوم امام عصر(عج))بر امور و احوال وكلاي خويش

عنوانآگاهي محمد بن عثمان(نايب دوم امام عصر(عج))بر امور و احوال وكلاي خويش
سيرهابو جعفر محمد بن علي اسود مي‌گويد: من اموالي را كه از موقوفات به دست مي‌آمد، نزد محمد بن عثمان نايب دوم امام عصر(عج) مي‌بردم و او هم از من مي‌گرفت. دو يا سه سال قبل از آنكه وفات كند، در يكي از روزها چيزي از اين اموال را نزد او بردم، دستور داد كه آن را به حسين بن روح نوبختي تسليم نمايم. من هم طبق دستور او اموال را به حسين بن روح تسليم كردم و از وي رسيد خواستم. حسين بن روح در اين باره به محمد بن عثمان شكايت نمود و او هم دستور داد از اين به بعد قبض رسيد مال را از او مطالبه نكنم و اضافه كرد كه آنچه به دست حسين بن روح مي‌رسد، مثل اين است كه به دست من مي‌رسد. از ‌آن زمان هر وقت اموالي را نزد حسين بن روح مي بردم، مطالبه رسيد نمي كردم.(1)
مرحوم صدوق رحمت الله عليه مي‌گويد: اين حديث دلالت دارد كه محمد بن عثمان مقدار مبلغي كه به سوي او فرستاده مي‌شد، مي‌دانست و مستغني از قبض بود.(2)

پاورقي
منبعپژوهش پيرامون زندگاني نواب خاص امام زمان(عج)
نويسندهعلي غفار زاده
ناشرنبوغ
سال چاپ1375
صفحه216

/// آخرین گزیده‌ها