// گزیده های معارفی / سیره

رجز خواني حجر بن عدي در جنگ جمل

عنوانرجز خواني حجر بن عدي در جنگ جمل
سيرهوقتي نبرد جمل و رويارويي اميرالمومنين علي(ع) با سپاه جمل پيش آمد، حجر بن عدي در طليعه ياران امام(ع) و از كوشاترين اصحاب حضرت بود. ايمان او به خدا و عشق و علاقه او به امام(ع) از او شخصيت والائي ساخته بود. امام(ع) در روز جمل حجر بن عدي را به فرماندهي قبيله مذحج و اشعريين منصوب كرد.
در هنگام نبرد حجر رجز مي‌خواند و بر سپاه جمل حمله مي‌برد. از جمله رجزهاي كه از او نقل شده چنين است:
پروردگارا! علي(ع)، اين انسان پاك و پرهيزكار را، اين مؤمن هدايت يافته و پسنديده را هادي اين امت قرار بده و آن گونه كه پيامبرت را حفظ كردي، او را هم نگهبان باش، كه پيامبر سرپرست ما بود و او را [علي را] به جانشيني خود پسنديد.(1)
پاورقي
منبعالشهيد حجر بن عدي الكندي
نويسندهسيد هاشم محمد
ناشرمعاونت فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت
سال چاپ1415
صفحه58 و 59

/// آخرین گزیده‌ها