// گزیده های معارفی / سیره

استقامت حجر بن عدي در برابر شهادت فرزند

عنواناستقامت حجر بن عدي در برابر شهادت فرزند
سيرههنگامي كه حجر بن عدي و يارانش از سوي معاويه در مرج عذرا در تبعيد و در آستانه شهادت به سر مي بردند، يكي از فرزندان حجر به نام «هَمّام» نيز همراه پدر بود. فرزند جواني كه در فعاليت هاي مبارزاتي حجر و يارانش، هيچگونه شركتي نداشت و تنها جرم اين نوجوان، فرزند حجر بن عدي بودن و عشق به اميرمؤمنان علي(ع) بود. حجر بن عدي بيم آن داشت كه اگر فرزند كم سن و سالش شاهد صحنه فجيع و هولناك قتل پدر توسط مزدوران معاويه باشد، روحيه خود را از دست بدهد و دست از راه حق و مرام اهل بيت(ع) بردارد.(1)
از اينرو به جلاد گفت: اگر به كشتن پسرم همام نيز مأموريت داري، او را زودتر از من به قتل برسان. جلاد نيز چنين كرد. وقتي به حجر گفته شد چرا چنين خواستي و داغدار فرزند نوجوان خويش شدي، گفت: ترسيدم وقتي شمشير را بر گردن من ببيند وحشت كند و دست از ولايت اميرالمؤمنين(ع) بردارد و در نتيجه، در روز قيامت من و او در بهشت برين كه خداوند به صابران وعده داده است، همراه هم نباشيم. اين بود كه نخواستم او شاهد شهادت من باشد.(2)
سر مطهر آن نوجوان در برابر نگاه‌هاي پدر بر زمين، چرخيد و كنار آن پيكر پاك و خونين قرار گرفت. پدر كنار جسد فرزند دلبندش نشست، خاك و خون از چهره او پاك كرد و بر پيشاني او بوسه زد و گفت: خداوند رو سفيدت گرداند، همچنان كه مرا نزد پيامبر خدا(ص) رو سفيد ساختي.(3)
پاورقي
منبعحجر بن عدي
نويسندهجواد محدثي
ناشربوستان كتاب قم
سال چاپ1381
صفحه53 و 54

/// آخرین گزیده‌ها