// گزیده های معارفی / سیره

مادر مسلم بن عقيل

عنوانمادر مسلم بن عقيل
سيرهبني هاشم در انتخاب همسر به اصل و نسب و شرافت همسر خود توجه مي‌كردند. عقيل كه نسب‌شناس خوبي بود، در انتخاب همسر براي خود از ميان زنان شرافت‌مند، با تيزبيني به نسب و شجره آنان نگريست.
مادر مسلم، زني از خانواده‌اي كريم، با تربيتي پاكيزه، رواني پاك، كفو و عديلي خوب براي نطفه پاك و شايسته مسلم و برادرانش بود.
ابن قتيبه مي‌گويد: «مادر مسلم بن عقيل، زني نبطي از آل فرزند بود».(1)
پاورقي
منبعزندگاني مسلم بن عقيل
نويسندهمحمد علي عابدين
مترجم/مصححسيد حسن اسلامي
ناشرجامعه مدرسين حوزه
سال چاپ1375

/// آخرین گزیده‌ها