// گزیده های معارفی / سیره

سفارش امام حسين(ع) به مسلم بن عقيل هنگام فرستادن وي به سوي كوفه

عنوانسفارش امام حسين(ع) به مسلم بن عقيل هنگام فرستادن وي به سوي كوفه
سيرهامام حسين(ع) پس از مهر كردن نامه اي خطاب به مردم كوفه آن را به مسلم بن عقيل داد و فرمود: تو را براي فرستادن به كوفه انتخاب كرده‌ام تا به (آن‌جا) بروي و (از) حال آنها تحقيق كني و معلوم نمايي كه آيا زبان ايشان با آن‌چه در اين نامه‌ها نوشته‌اند موافق است يا نه. وقتي به كوفه كه رسيدي، در سراي كسي كه معتمد باشد و او را در دوستي ثابت قدم شناسي، منزل نما و مردمان را به بيعت با من دعوت كن و رغبت ايشان را از آل ابوسفيان برگردان. اگر معلوم شد كه بدان وفا خواهند كرد، مرا از آن آگاه كن و آن‌چه ديده‌اي به شرح و تفصيل برايم [بازگو] اميد دارم كه خداي تعالي تو را و مرا به مقام شهادت رساند.(1)
پاورقي
منبعاز مدينه تا مدينه
نويسندهسيد محمدجواد ذهني تهراني
ناشرپيام حق
سال چاپ1379
صفحه96

/// آخرین گزیده‌ها