// گزیده های معارفی / سیره

حج مركز ارتباط جهان اسلام

عنوانحج مركز ارتباط جهان اسلام
سيرهخداوند كعبه را خانه امن قرار داد تا همه مردم در آن جا قيام نموده و براي ارتباط و نزديكي با همديگر و مشاركت در امور مسلمين همت گمارند و اوضاع جهان اسلام در هر سال مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد، اين ارتباط مي‌تواند موارد متعدد را شامل شود ولي ما به دو نمونه مهم آن اشاره مي‌كنيم:
1. ميان كشورهاي اسلامي درك متقابل و همزباني و تفاهم مشترك براي گفتگو و مذاكره فراهم شود تا از اوضاع سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي همديگر مطلع گردند و راه‌كارهاي وحدت و همكاري را بشناسند و مورد استفاده قرار دهند.
2. رابطه ميان حكومت‌هاي حاكم بر كشورهاي اسلامي با قدرت‌هاي استكباري در سطح جهان تحليل شود و كيفيت روابط سياسي، اقتصادي و بازرگاني از ديدگاه اسلام مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا براي نفي سلطه و جلوگيري از حاكميت كفار بر مسلمين راه‌كارهاي عملي همچون بازار مشترك اسلامي، روابط تجاري و بازرگاني ميان مسلمين، تأسيس و توسعه بانك بين‌الملل اسلامي و اتحاديه تعاوني بين‌الملل اسلامي و ... جامه عمل بپوشد و زمينه‌هاي استقلال و خودكفايي در كشورهاي اسلامي را فراهم سازد.
منبعميقات حج
نويسندهاسماعيل اوليايي
ناشرنمايندگي ولي فقيه در امور حج
سال چاپ1378
جلد27
صفحه30

/// آخرین گزیده‌ها