// گزیده های معارفی / سیره

حقيقت نماز طواف

عنوانحقيقت نماز طواف
سيرهدر قرآن كريم آمده كه مقام ابراهيم(ع) را به عنوان مصلا و جاي نماز انتخاب كنيد.(1) امام سجاد(ع) از شبلي پرسيدند: آيا در مقام ابراهيم(ع) ابراهيم گونه نماز خواندي و بيني شيطان را به خاك ماليدي؟(2) از اين بيان نوراني امام سجاد(ع) استفاده مي‌شود، اكنون كه به جايگاه ابراهيم خليل قدم گذاشته‌ايد، بايد با هر طاعتي آشنايي برقرار كرده و از هر مصيبتي، ابراز انزجار كنيد.
آري، كسي كه با معرفت به اسرار عبادت، به حج و زيارت مي‌رود پا جاي پاي انبيا و ائمه(ع) مي‌گذارد. آنگاه كه به مقام ابراهيم مي‌رسد در جاي ابراهيم(ع) ايستاده و ابراهيم گونه نماز مي‌خواند و بيني شيطان را به خاك مي‌مالد. اما كسي كه در حال نماز، خلوص و خضوع و حضور قلب ندارد، او به جاي ابراهيم نايستاده است؛ زيرا تنها مخلصان كه وسوسه‌هاي شيطان در آنها اثر نكرده، خاطرات شيطاني در صحنه نفسشان راه پيدا نمي‌كند و دسيسه‌هاي بيگانگان هم در مرزهاي فكري آنان رخنه و نفوذ ندارد، بيني شيطان را به خاك مي‌مالند. اما كسي كه گرفتار دسيسه و نيرنگ، خدعه و فريب و وسوسه‌ها و سياست بازي‌ها و مانند آن است، او طعمه شيطان است و شيطان بيني او را به خاك ماليده است.
پاورقي
منبعنكاتي در رابطه با حج و زيارت
نويسندهمحمد صادق نجمي
ناشردفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه عليمه قم
سال چاپ1362
صفحه42

/// آخرین گزیده‌ها