// گزیده های معارفی / کلمات قصار

هديه جان به اسلام

عنوانهديه جان به اسلام
متنشهيد داود مهرباني. من چيزي ندارم كه به اسلام بدهم، ولي اين خون ناقابل خود را مي‌دهم تا بتوانم درخت اسلام را ذره‌اي آبياري كند و اميدوارم خداوند، خون كم‌ارزش اين بنده گناهكار خود را بپذيرد. آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند * فرزند و عيال و خانمان را چه كند ديوانه كني هر دو جهانش بخشي * ديوانه تو هر دو جهان را چه كند
گويندهداود مهرباني
گويندهداود مهرباني
منبعحديث ماندگار (گزيده‌اي از وصاياي شهداي تهران بزرگ)
نويسندهمحمدرضا رحيمي
ناشرشاهد
محل چاپتهران
سال چاپ1376
جلد2
صفحه100

/// آخرین گزیده‌ها