// گزیده های معارفی / شعر

در بيان ماجراي امان‌نامه حضرت عباس(ع) در روز نهم ماه محرم

عنواندر بيان ماجراي امان‌نامه حضرت عباس(ع) در روز نهم ماه محرم
شعرچون نهم ماه محرم رسيد
 • كار بدانجا كه تو داني كشيد
 • از عقب خيمه صدر جهان
 • شاه فلك جاه ملك آشيان
 • شمر به آواز تو را زد صدا
 • گفت كجايند، بنُو اُختِنا(1)
 • تا برهانند ز هنگامه‌ات
 • داد نشان خط امان‌نامه‌ات
 • رنگ پريد از رخ زيباي تو
 • لرزه بيفتاد بر اعضاي تو
 • من به امان باشم و جان جهان
 • از دم شمشير و سنان بي‌امان
 • دست تو نگرفت امان‌نامه را
 • تا كه شد از پيكر پاكت جدا
 • مزد تو زين سوختن و ساختن
 • دست سپر كردن و سر باختن
پاورقي1. خواهرزادگان من.
شاعرسيد محمدعلي رياضي يزدي
تخلصرياضي
نوع شعرابياتي از مثنوي
منبعآئينه ايثار
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1375
نوبت چاپدوم
صفحه145
گردآورندهمحمود شاهرخي و مشفق كاشاني

/// آخرین گزیده‌ها