// گزیده های معارفی / شعر

نگاه شاعر به شعر از زواياي گوناگون و توصيف آن

عنواننگاه شاعر به شعر از زواياي گوناگون و توصيف آن
شعرآه اي شعر!
 • اي چون كتاب
 • هماره خواستني
 • چون سراب
 • هماره برخاستني
 • اي شريف چون محراب
 • اي حريم! اي محرم!
 • ناگفتني‌ها را با تو بايد گفت
 • ناگفتني‌ها را تو مي‌گويي
 • ناگفتني‌ها را از تو بايد شنيد
 • شراب دردي‌نوش عصاره‌ شيرافكنت
 • گيج مي‌كني
 • چيزي آن سوي مستي
 • و پستي در تو راه ندارد
 • خراب مي‌كني
 • ناب مي‌كني
 • ذوب مي‌شوي
 • آب مي‌كني
 • مي‌خراشي
 • بي‌تاب مي‌كني
 • شب‌پره را آفتاب مي‌كني
 • مي‌پرسي
 • از راه مي‌رسي
 • مي‌گيري
 • عقاب مي‌شوي
 • باز مي‌آيي
 • مهتاب مي‌شوي
 • مي‌آفريني
 • مي‌سازي
 • مي‌بازي
 • مي‌كوشي
 • مي‌خروشي
 • اما هرگز، نمي‌فروشي
شاعرعلي موسوي گرمارودي
نوع شعربخشي از شعر نو
منبعخط خون
نويسندهعلي موسوي گرمارودي
ناشركتابفروشي زوار
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
صفحه14

/// آخرین گزیده‌ها