// گزیده های معارفی / شعر

نتيجه چشم دل باز كردن

عنواننتيجه چشم دل باز كردن
شعرچشم دل خويش اگر واكني
  • آنچه نبينند، تماشا كني
شاعرمحمدعلي مجاهدي
تخلصپروانه
نوع شعربيتي از مثنوي
منبعسيري در ملكوت
نويسندهمحمدعلي مجاهدي
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1383
نوبت چاپدوم
صفحه314

/// آخرین گزیده‌ها