// گزیده های معارفی / کلمات قصار

سفارش به كسب گوهر هنر و فضيلت همراهي اصالت با هنر

عنوانسفارش به كسب گوهر هنر و فضيلت همراهي اصالت با هنر
متنبدان نام كه مادر و پدر نهد هم داستان مباش كه آن نام نشاني باشد؛ نام آن باشد كه تو به هنر بر خويشتن نهي تا از نام جعفر و زيد و عمرو و عثمان و علي به استاد و فاضل و حكيم افتي كه اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، صحبت هيچ كس را نشايد. و هر كه را در وي اين دو گوهر يابي چنگ در وي زن و از دست مگذار كه وي همه را به كار آرد.
منبعقابوسنامه
نويسندهكيكاوس‌بن‌اسكندر،عنصر‌المعالي
مترجم/مصححغلامحسين يوسفي
ناشرانتشارات‌علمي‌و‌فرهنگي
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپدوازدهم
صفحه27

/// آخرین گزیده‌ها