// گزیده های معارفی / کلمات قصار

سفارش به آموختن علم و هنر

عنوانسفارش به آموختن علم و هنر
متناگر از بي‏هنري و بي‏خردي نان و نام به دست تواني آوردن، پس بي‏هنر و بي‏خرد باش و اگر نه هنر آموز و از آموختن و شنيدن سخن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشي.
منبعقابوسنامه
نويسندهكيكاوس‌بن‌اسكندر،عنصر‌المعالي
مترجم/مصححغلامحسين يوسفي
ناشرانتشارات‌علمي‌و‌فرهنگي
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپدوازدهم
صفحه33

/// آخرین گزیده‌ها