// گزیده های معارفی / کلمات قصار

ديدگاه حكيمان در چگونگي رعايت اعتدال در شبانه‌روز

عنوانديدگاه حكيمان در چگونگي رعايت اعتدال در شبانه‌روز
متنهر كاري را اندازه‏اي است. حكيمان چنين گفته‏اند كه: شبانه روزي بيست و چهار ساعت [باشد، چنان بايد كه از اين بيست و چهار ساعت] دو بهر(1) بيدار باشي و بهري خفته. هشت ساعت به طاعت خداي تعالي و به كدخدايي خود مشغول بايد بودن، و هشت ساعت به طيبت(2) و عشرت(3) و تازه داشتن روح خويش، و هشت ساعت ببايد آرميد تا اعضاها كه شانزده ساعت رنجه گشته باشد از حركات تكلفي آسوده باشد.
منبعقابوسنامه
نويسندهكيكاوس‌بن‌اسكندر،عنصر‌المعالي
مترجم/مصححغلامحسين يوسفي
ناشرانتشارات‌علمي‌و‌فرهنگي
محل چاپتهران
سال چاپ1382
نوبت چاپدوازدهم
صفحه91

/// آخرین گزیده‌ها