// گزیده های معارفی / سیره

كنيه هاي چهارگانه حضرت خديجه(س)

عنوانكنيه هاي چهارگانه حضرت خديجه(س)
سيرهدر جامعه عرب رسم بر اين بود كه افزون بر گزينش نام و نشان براي كودكان، پس از رشد كمال، به تناسب شخصيت و موقعيت و نقش آنان، براي هر يك «كنيه» برمي‌گزيدند؛ كه كنيه مردان با واژه «اَبْ» و كنيه زنان با واژه «اُمّ» آغاز مي‌شد.
بانوي خردمند حجاز، حضرت خديجه(س)، داراي كنيه‌هاي متعددي است كه هر كدام رازي از معنويت او مي‌باشد. مشهورترين آن‌ها اين كنيه‌هاي چهارگانه است:
1. «اُمّ الزهرا»؛ مام ارجمند زهرا(س)؛
2. «اُمّ الصَعاليك»؛ مام بينوايان؛
3. «اُمّ اليتامي»؛ مام يتيمان؛
4. «اُمّ المؤمنين»؛ مام توحيدگران و كمال‌جويان.
منبعفروغ آسمان حجاز، خديجه(س)
نويسندهعلي كرمي فريدني
ناشرحاذق
سال چاپ1382
صفحه71 ـ 75

/// آخرین گزیده‌ها