// گزیده های معارفی / شعر

توصيه به بندگي ارباب نظر

عنوانتوصيه به بندگي ارباب نظر
شعرگر بهره‌اي از نعمت آزادگي‌ات نيست
  • باري برو و بنده ارباب نظر باش
شاعرمحمدعلي مجاهدي
تخلصپروانه
نوع شعربيتي از غزل
منبعخوشه‌هاي طلايي
ناشرانتشارات جمكران
محل چاپقم
نوبت چاپدوم
صفحه158
گردآورندهمحمدعلي مجاهدي (پروانه)

/// آخرین گزیده‌ها