// گزیده های معارفی / کلمات قصار

چيستي علم و عين و حق‌اليقين

عنوانچيستي علم و عين و حق‌اليقين
متنعلم اليقين آن است كه به دليل قايم گردد و حق اليقين آن است كه به تو قايم گردد و عين اليقين آن است كه به مشاهدت قايم گردد و مثال او آن است كه از آن سوي حجاب آوازي شنود، به علم اليقين داند كه آنجا كسي است؛ بازگوش دارد، سخن منظوم و مفهوم المعني شنود، به حق اليقين داند كه آن آدمي است؛ پس معاينه گشت، به عين اليقين داند كه زيد است يا عمرو.
منبعشرح‌التعرف لمذهب‌التصوف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد3
صفحه1322

/// آخرین گزیده‌ها