// گزیده های معارفی / کلمات قصار

مذمت خود بيني.

عنوانمذمت خود بيني.
متنمدّعيان(1)، خويشتن بين باشند و عارفان را خويشتن ديدن، حجاب باشد؛ چون او خود آنِ خويش نباشد؛ محال باشد كه فعل و آن او باشد و لامحاله اصل همه بندگي است و بنده را خود ملك نباشد و نيز منافع او مستحق مولي(2) باشد.
منبعشرح‌التعرف لمذهب‌التصوف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد4
صفحه1715

/// آخرین گزیده‌ها