// گزیده های معارفی / کلمات قصار

نتيجه پيروي از نفس.

عنواننتيجه پيروي از نفس.
متنبر اين( نفس) مثلي هست و آن كودك خرد است كه چون پدر و مادر زيرك باشند، هم از اول كه كودك آرزوها خواستن گيرد، گوش او بمالند، به يك گوش ماليدن ادب گيرد و نيز بي‏ادبي نيارد كردن و هر چند بزرگ‏تر گردد، باادب‏تر گردد و مادر و پدر از او برخورداري يابند و چون به اول آرزوها كند و بر مراد او بروند، چنان بي‏ادب گردد كه به تازيانه و دست و پاي بريدن، راست نگردد و مادر و پدر پندارند كه مهرباني كرده‏اند، خود هلاك او كرده باشند. حالِ نفس همين است.
منبعشرح‌التعرف لمذهب‌التصوف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد1
صفحه162

/// آخرین گزیده‌ها