// گزیده های معارفی / کلمات قصار

بزرگ همتي و تواضع پيامبر.

عنوانبزرگ همتي و تواضع پيامبر.
متنپيغمبر(ص) كه خدا تعالي دو چيز او را كرامت كرد كه همۀ خلق در آن عاجز گشتند: بزرگ همّتي و تواضع. به وقت تواضع خود را ديدي و به وقت همّت، خدا را ديدي. چون به حق نظر كردي، هر دو كون در چشم او نسنجيدي، همه از ميان برداشتي و چون به خود نظر كردي از همه ضعيفان خويشتن را ضعيف‏تر داشتي و چون عطايي خرد پيش‏آمدي، قبول كردي.
منبعشرح‌التعرف لمذهب‌التصوف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد1
صفحه142

/// آخرین گزیده‌ها