// گزیده های معارفی / کلمات قصار

اشتياق طلب ديدار حقّ

عنواناشتياق طلب ديدار حقّ
متناز عارفي حكايت آورده‏اند كه او گفت: اگر حق‏تعالي مرا در بهشت طرفه العيني(1) از ديدار خود محجوب كند، چندان فرياد كنم و بنالم كه دوزخيان را بر من رحم آيد.
منبعشرح‌التعرف لمذهب‌التصوف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد1
صفحه76

/// آخرین گزیده‌ها