// گزیده های معارفی / سیره

امام صادق(ع) در گفتار ابوحنيفه و مالك

عنوانامام صادق(ع) در گفتار ابوحنيفه و مالك
سيرهابوحنيفه و مالك، معاصر امام صادق‌اند و هر دو از محضر امام(ع) استفاده كرده‌اند. شافعي و احمد بن حنبل شاگردان آن حضرتند. مالك در مدينه بود و مكرر به حضور امام(ع) مي‌آمد و خود او مي‌گويد وقتي كه به حضورش مي‌رسيدم و به من احترام مي‌كرد، خيلي خرسند مي‌شدم و خدا را شكر مي‌كردم كه او به من محبت دارد. مالك درباره امام صادق(ع) مي‌گويد:
كان من عظماء العباد و اكابرالزهاد و الذين يخشون الله عزوجل و كان كثير الحديث، طيب المجالسه كثير الفوائد؛ از بزرگان و اكابر عباد و زهاد بود و از كساني بود كه خوف و خشيت الهي در دلش قرار داشت. او مردي بود كه حديث پيغمبر را زياد مي‌دانست خوش محضر بود و مجلسش پرفايده بود.
و باز مي‌گويد: ما رأيت عين و لا سمعت اذن و لاخطر علي قلب بشر افضل من جعفر بن محمد؛ چشمي نديده و گوشي نشنيده و به دلي خطور نكرده كسي از جعفر بن محمد فاضل‌تر باشد.
منبعبيست گفتار
ناشردفتر انتشارات اسلامي
سال چاپ1359
صفحه127

/// آخرین گزیده‌ها