// گزیده های معارفی / سیره

ديدگاه امام صادق(ع) درباره نامشروع بودن حكومت ظالمان

عنوانديدگاه امام صادق(ع) درباره نامشروع بودن حكومت ظالمان
سيرهدر طول تاريخ همواره انسان‌هاي زيادي بوده‌اند كه براي رسيدن به قدرت و حكومت از هيچ كاري دريغ نكرده‌اند. از آن جايي كه اينان به تنهايي توان چنين كاري را ندارند مي‌بايست جمع ديگري را با خود همراه كنند و با هواداري و فعاليت هاي آنان بر اريكه قدرت تكيه زنند. اينان فريب خوردگان نفس اماره و هواپرستاني هستند كه براي برآورده كردن خواهش هاي نفساني قدرت و حكومت را در پنجه خود قبضه مي‌كنند. چنين افرادي هيچگاه توان هدايت مردم به سوي زندگي سعادتمندانه‌اي كه خداوند متعال براي آنان در نظر گرفته ندارند. نه تنها توان آن را ندارند كه انگيزه آن را هم ندارند. در چنين زماني وظيفه مؤمنين و مسلمانان آن است كه از همكاري با آنان بپرهيزند و كاري كه باعث تقويت سلطه آنان مي شود نكنند. در چنين حكومتي اگر فردي بر بقاي حكومت آنان راضي باشد از آنان است و انجام عبادات و كارهاي خير او بيهوده و بي‌ثمر است چرا كه اصل و ريشه همه خوبي‌ها و خيرات وجود امام صالح و منصوب از طرف خداوند بر خلق است.
امام صادق(ع) در اين زمينه مي‌فرمايند: و كذلك لا يقبل الله من العباد الاعمالِ الصالحة التي يعملونها اذا تولوا الامام الجائر الذي ليس من الله تعالي؛ خداوند اعمال بندگاني را كه ولايت و حكومت ظالمان و جابران را پذيرفته‌اند ـ حاكمي از طرف خداوند منصوب نباشد ـ قبول نخواهد كرد.
شخصي كه بدون اذن خداوند بر مسند حكومت تكيه زند بزرگ‌ترين مخالفت را با خداوند نموده است. پس چگونه مي‌تواند برپا كننده عدل و هادي مردم به سوي خير باشد او خود بزرگترين ظالم و سركرده غاصبان و دزدان است.
منبعالحياة
نويسندهبرادران حكيمي
ناشردفتر انتشارات اسلامي
سال چاپ1360
جلد2
صفحه397

/// آخرین گزیده‌ها