// گزیده های معارفی / سیره

ديدگاه امام صادق(ع) درباره خطرات كوچك شمردن گناهان

عنوانديدگاه امام صادق(ع) درباره خطرات كوچك شمردن گناهان
سيرهروح انسان همانند يك آيينه است، آيينه‌اي صاف و شفاف. كوچك ترين سياهي، گوشه‌اي از آيينه را تاريك مي‌كند و كوچك ترين گناه گوشه‌اي از وجود آدمي‌ را تيره و تاريك مي‌گرداند. زياد شدن لكه‌هاي سياه آيينه را به جايي مي‌رساند كه ديگر هيچ نوري را منعكس نمي‌سازد و هيچ تصويري را نشان نمي‌دهد. زياد شدن گناهان نيز حقيقت وجود آدمي ‌را آن چنان تيره و تار مي‌سازد و سياه مي‌كند كه ديگر هيچ اميدي به او نيست.
آيينه دل از جمع شدن گناهان كوچك كم‌كم تيره مي‌شود و گناهان كوچك زمينه‌ساز گناهان بزرگتر مي‌شوند.امام صادق(ع) فرمود: اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر قلتُ و مالمحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبي لي او لم يكن لي غير ذلك؛ از گناهاني كه آن را كوچك مي‌دانيد بپرهيزيد؛ چرا كه آنها بخشيده نمي‌شوند از امام صادق(ع) سوال شد منظور شما از اين گناهان كدام است؟ حضرت فرمودند: مرد گناهي مي‌كند سپس مي‌گويد خوش به حال من خواهد شد اگر غير از اين گناهي نداشتم.
گناهان به ظاهر كوچك در مقابل عظمت خداوند متعال بسيار بي‌ادبي و گناهي بزرگ هستند. كوچك شمردن گناه باعث مي‌شود كه شخص گنه‌كار به كار زشت خود ادامه دهد و اين عمل را چندان زشت و ناهنجار هم نبيند و حتي نسبت به انجام گناه خوشحال نيز باشد كه اين خود زشت‌تر از اصل گناه است و تكرار گناه كوچك همان گناه را تبديل به گناه كبيره مي‌كند.
امام صادق(ع) فرمودند: هر كس گناهي را مرتكب شود و خندان باشد؛ وارد آتش خواهد شد در حالي كه گريان خواهد بود.(1)پاورقي
منبعاصول كافي
نويسندهشيخ كليني
ناشردارالاضواء
سال چاپ1405 ق
جلد2
صفحه287

/// آخرین گزیده‌ها