// گزیده های معارفی / شعر

بزرگداشت خيام از نگاه فريدون مشيري

عنوانبزرگداشت خيام از نگاه فريدون مشيري
شعرهر چند به اسرار جهان راه نبرد، دانست چگونه راه بايست سپرد، دانست چگونه خوب مي‌بايد زيست دانست چگونه خوب مي‌بايد مرد!
شاعرفريدون مشيري
نوع شعررباعي
منبعبازتاب نفس صبحدمان
محل چاپتهران
سال چاپبهار 1386
نوبت چاپپنجم
جلد2
صفحه1137

/// آخرین گزیده‌ها