// گزیده های معارفی / شعر

در توصيف بي‌ارزشي دنيا و سفارش بر فراموشي غم آن

عنواندر توصيف بي‌ارزشي دنيا و سفارش بر فراموشي غم آن
شعرهيچ و باد است جهان؟
  • گفتي و باور كردي؟!
  • كاش، يك روز، به اندازه «هيچ»
  • غمِ بيهوده نمي‌خوردي!
  • كاش، يك لحظه، به سرمستي باد
  • شاد و آ‌زاد به سر مي‌بردي!
شاعرفريدون مشيري
نوع شعرنو
منبعبازتاب نفس صبحدمان
محل چاپتهران
سال چاپبهار 1386
نوبت چاپپنجم
جلد2
صفحه1240

/// آخرین گزیده‌ها