// گزیده های معارفی / شعر

طبيعي بودن خوي گرگي از گرگ

عنوانمذمت خوی زشت
شعراز گرگ چه آمدست جز گرگي وز مار چه خاسته است جز ماري
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعربيتي از قصيده
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپ7
صفحه14

/// آخرین گزیده‌ها