// گزیده های معارفی / شعر

مناسب حادثه‌هاي مربوط به طوفان‌هاي ويرانگر

عنوانمناسب حادثه‌هاي مربوط به طوفان‌هاي ويرانگر
شعربادي وزيد و لانه خردي خراب كرد
 • بشكست بامكي و فرو ريخت بر سري
 • لرزيد پيكري و تبه گشت فرصتي
 • افتاد مرغكي و ز خون، سرخ شد پري
 • از ظلم رهزني، ز رهي ماند رهروي
 • از دستبرد حادثه‌اي بسته شد دري
 • از هم گسست رشته عهد و مودّتي
 • نابود گشت نام و نشاني ز دفتري
 • فرياد شوق ديگر از آن لانه برنخاست
 • و آن خار و خس فكنده شد آخر در آذري
 • ناچيز گشت آرزوي چند ساله‌اي
 • دور اوفتاد كودك خردي ز مادري
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعرقطعه
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپ7
صفحه37

/// آخرین گزیده‌ها