// گزیده های معارفی / شعر

در عبرت‌آموزي صبر و آينده‌نگري و تلاش و ... از مورچگان

عنواندر عبرت‌آموزي صبر و آينده‌نگري و تلاش و ... از مورچگان
شعرگرت همواره بايد كامكاري
 • ز مور آموز رسم بردباري
 • مرو راهي كه پايت را ببندند
 • مكن كاري كه هشياران بخندند
 • گهِ تدبير عاقل باش و بينا
 • ره امروز را مسپار فردا
 • بكوش اندر بهار زندگاني
 • كه شد پيرايه پيري جواني
 • حساب خود نه كم گير و نه افزون
 • منه پا از گليم خويش بيرون
 • اگر زين شهد كوته داري انگشت
 • نكوبد هيچ دستي بر سرت مشت
 • چه در كار و چه در كار آزمودن
 • نبايد جز به خود محتاج بودن
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعرمثنوي
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه137

/// آخرین گزیده‌ها