// گزیده های معارفی / شعر

ضرب‌المثل درباره برازندگي تقدير هر كس

عنوانضرب‌المثل درباره برازندگي تقدير هر كس
شعرخانه هر كس براي او سزاست
  • بهر ماهي، خوش‌تر از دريا كجاست؟!
شاعرپروين اعتصامي
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه76

/// آخرین گزیده‌ها