// گزیده های معارفی / شعر

ناپايداري مهر و محبت‌هاي دنيوي

عنوانناپايداري مهر و محبت‌هاي دنيوي
شعرسپهر پير بسي رشته محبت و انس
  • گرفت و بست به هم، ليك استوار نكرد
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه83

/// آخرین گزیده‌ها