// گزیده های معارفی / شعر

در ردّ ظاهربيني و خوش‌بيني

عنواندر ردّ ظاهربيني و خوش‌بيني
شعربه چهره‌ها منگر، خاطر شكسته بسي‌ست
  • عروس دهر چو شيرين، و خلق فرهادند
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعربيتي از قطعه
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه87

/// آخرین گزیده‌ها