// گزیده های معارفی / شعر

سيه‌كاري حرص و هواي نفس

عنوانسيه‌كاري حرص و هواي نفس
شعرهوا و حرص و مستي خواجه تاشند
  • سيه‌كارند در هر جا كه باشند
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعربيتي از مثنوي
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه115

/// آخرین گزیده‌ها