// گزیده های معارفی / شعر

در نكوهش سست عهدي

عنواندر نكوهش سست عهدي
شعربه عهد و يكدلي مردم اعتباري نيست
  • كه همچو دور جهان سست‌عهد بود انسان
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعربيتي از قطعه
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه130

/// آخرین گزیده‌ها