// گزیده های معارفی / شعر

سفارش به قبول تقدير الهي

عنوانسفارش به قبول تقدير الهي
شعرتو را بار تقدير، بايد كشيد
  • كسي را رهايي از اين بار نيست
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعربيتي از قطعه
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه133

/// آخرین گزیده‌ها