// گزیده های معارفی / شعر

در ستايش احسان خداوند به همه بندگانش

عنواندر ستايش احسان خداوند به همه بندگانش
شعرما كه دشمن را چنين مي‌پروريم
  • دوستان را از نظر چون مي‌بريم
  • آن كه با نمرود اين احسان كند
  • ظلم كي با موسيِ عمران كند
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعرابياتي از مثنوي
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه257

/// آخرین گزیده‌ها