// گزیده های معارفی / شعر

نتيجه ادعاي بي‌جا داشتن

عنواننتيجه ادعاي بي‌جا داشتن
شعربس كه از معماري خود دم زدي
  • خانه تدبير را بر هم زدي
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعربيتي از مثنوي
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه265

/// آخرین گزیده‌ها