// گزیده های معارفی / شعر

ملاك ارزش زيبايي و آثار حيا

عنوانملاك ارزش زيبايي و آثار حيا
شعر
حُسن اگر پرده شرمش نبود، زان بگريز! در وي آويز كه با حُسن، حيايي دارد!
شاعراستاد شهريار
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان شهريار
ناشرزرين و نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد2
صفحه868

/// آخرین گزیده‌ها