// گزیده های معارفی / شعر

پرهيز از اذيت ديگران و زيان‌هاي ثروت

عنوانپرهيز از اذيت ديگران و زيان‌هاي ثروت
شعر
بخت يار، آن كه در همه احوال نفس، در اختيار خود دارد
نه به نعمت، به زور و زر نازد نه به محنت، به روز و شب زارد
ناتوان شد، زبون كس نشود ور تواناست، كس نيازارد
شاعراستاد شهريار
نوع شعرابياتي از قطعه
منبعديوان شهريار
ناشرزرين و نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد2
صفحه1020

/// آخرین گزیده‌ها